Regulamin

Regulamin Loterii Promocyjnej

„Wiosenna Loteria STIHL”

organizowanej przez

AGENCJĘ REKLAMOWĄ STUDIO ARRM Sp. z o. o.

(dalej jako Regulamin)

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej „Loterią”, brzmi „Wiosenna Loteria STIHL”. Jej celem jest promocja marki i urządzeń STIHL, których dystrybutorem jest firma „Andreas Stihl” Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 781-00-08-540.
  2. Loteria prowadzona jest na terenie całego kraju.
  3. Organizatorem Loterii jest spółka Agencja Reklamowa Studio ARRM sp. z o.o., ul. Kasztelańska 37 lok. 3, 60-316 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229857, NIP: 7791021627, REGON 630392676, kapitał zakładowy 100 000 zł., zwana dalej „Organizatorem”.
  4. Loteria skierowana jest do nabywców opisanych w pkt. I.6 urządzeń marki STIHL, będących osobami fizycznymi, w tym do:
   1. Konsumentów, dokonujących zakupu w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,
   2. Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, dokonujących zakupu do celów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  5. W Loterii mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.
   W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy „Andreas Stihl” Sp. z o.o., właściciele oraz pracownicy sklepów detalicznych, w których prowadzona jest sprzedaż urządzeń objętych Loterią, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  6. Loterią objęte są wyłącznie urządzenia mechaniczne marki STIHL o cenie jednostkowej nie mniejszej niż 499,- zł brutto, posiadające numer seryjny i na które wydano kartę gwarancyjną.
  7. Sprzedaż objętych Loterią, opisanych wyżej w pkt.I.6, urządzeń STIHL trwa od dnia 27.03.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. włącznie.
  8. Sprzedaż urządzeń objętych Loterią jest prowadzona w autoryzowanych przez firmę „Andreas Stihl” Sp. z o.o. stacjonarnych sklepach detalicznych, zwanych dalej Sklepami, prowadzących sprzedaż urządzeń marki STIHL, w godzinach ich otwarcia na terenie całego kraju. Lista ww. Sklepów znajduje się na stronie internetowej www.stihl.pl w zakładce „DEALERZY” (pod linkiem https://www.stihl.pl/dealerzy.aspx)
  9. Loteria rozpoczyna się dnia 27.03.2021 r. i trwa do dnia 22.10.2021 r.
  10. Organem wydającym zezwolenie na organizację Loterii jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
  11. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru, zwaną dalej „Komisją”, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Loterii. Komisja działa pod przewodnictwem osoby, która odbyła szkolenie z zakresu przepisów dot. prowadzenia loterii promocyjnych. Komisja działa na podstawie regulaminu sporządzonego przez Organizatora.
 2. Warunki udziału w Loterii oraz Mechanizm Loterii
  1. Warunkiem udziału w Loterii jest zakupienie co najmniej jednego objętego Loterią (zgodnie z pkt. I.6) urządzenia marki STIHL w autoryzowanych sklepach detalicznych (zgodnie z zapisami pkt. I.8) w terminie od 27.03.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. włącznie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, przekazanych Organizatorowi zgodnie z zapisami Regulaminu w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym przekazania nagród oraz rozliczenia podatku.
  2. W czasie Loterii Uczestnik po zakupie jednego lub kilku urządzeń objętych Loterią otrzymuje od sprzedawcy wraz z dowodem zakupu jeden unikatowy kod na jedno zakupione urządzenie (zwany dalej Kodem Loterii), umożliwiający dokonanie zgłoszenia do Loterii. Kod Loterii jest 13 znakowym ciągiem alfanumerycznym, nie ma postaci materialnej i może być przesłany za pomocą SMS lub zapisany w dowolnej formie np. na Karcie Gwarancyjnej zakupionego produktu lub na dedykowanej Loterii ulotce reklamowej.
  3. Przez dowód zakupu rozumiane będą paragony i faktury VAT wystawione przez Sklep w okresie trwania sprzedaży urządzeń objętych Loterią, tj. od 27.03.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. włącznie, dokumentujące zakup produktów objętych Loterią.
  4. Udział w Loterii jest dobrowolny. W Loterii, biorą udział osoby, które łącznie spełnią poniższe warunki:
   1. spełniając warunki określone w pkt. I.5. dokonają zakupu zgodnie z pkt. II.1. i wejdą w posiadanie co najmniej jednego Kodu Loterii,
   2. dokonają zgłoszenia swojego uczestnictwa w Loterii, w sposób opisany w pkt. II.5.
   3. zachowają dowód zakupu do dnia zakończenia Loterii tj. do dnia 22.10.2021 r.
  5. Zgłoszenie uczestnictwa w Loterii odbywa się poprzez zarejestrowanie się Uczestnika w terminie od 27.03.2021 r. od godz. 9:00:00 do 30.06.2021 r. do godz. 23:59:59 na Stronie Internetowej Loterii www.loteria-stihl.pl , zwanej dalej „Stroną Internetową Loterii” poprzez wpisanie i zaakceptowanie poniższych danych:
   1. Kodu Loterii otrzymanego przy zakupie urządzenia objętego Loterią,
   2. numeru seryjnego urządzenia zapisanego na karcie gwarancyjnej,
   3. daty sprzedaży, widniejącej na dowodzie zakupu,
   4. całkowitej wartości zakupu brutto z paragonu lub faktury,
   5. numeru zarejestrowanego w Polsce telefonu kontaktowego, umożliwiającego Organizatorowi poinformowanie Uczestnika o ewentualnej wygranej,
   6. oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika zawartych w zgłoszeniu i przekazanych Organizatorowi zgodnie z zapisami Regulaminu, w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym przekazania nagród i rozliczenia podatku od wygranych nagród.
  6. Inne informacje dotyczące zgłoszenia:
   1. zgłoszenie uczestnictwa jest bezpłatne,
   2. jeden Kod Loterii oraz jeden numer seryjny urządzenia mogą zostać zgłoszone w Loterii tylko jeden raz,
   3. jeden dokument zakupu może być zgłoszony wielokrotnie o ile dokumentuje zakup więcej niż jednego urządzenia objętego Loterią,
   4. po zapisaniu danych w systemie transakcyjnym Strony Internetowej Loterii i ich zaakceptowaniu – przesłanych danych nie można zmienić ani poprawić,
   5. system informatyczny będzie rejestrował wyłącznie kompletne zgłoszenia, zawierające bezbłędnie wprowadzony Kod Loterii i pozostałe dane,
   6. W losowaniu nagród Loterii biorą udział zgłoszenia, które zostaną zarejestrowane przez system informatyczny strony internetowej w terminie od dnia 27.03.2021 r. od godz. 9.00 do dnia 30.06.2021 roku do godz. 23:59:59. Decyduje data i czas zarejestrowania zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora.
  7. Organizator losowo wyłoni łącznie 30 laureatów, po dziesięciu w każdym z trzech losowań spośród zgłoszeń zarejestrowanych rozdzielnie w każdym z trzech Etapów Loterii, tj.:
   1. Etap pierwszy: od dnia 27.03.2021 od godz.0:00:00 do dnia 23.04.2021 r. do godz. 23:59:59,
   2. Etap drugi: od dnia 24.04.2021 od godz.0:00:00 do dnia 21.05.2021 r. do godz. 23:59:59,
   3. Etap trzeci: od dnia 22.05.2021 od godz.0:00:00 do dnia 30.06.2021 r. do godz. 23:59:59.
  8. Każdy Uczestnik Loterii może zwiększyć swoją szansę na wygraną, dokonując zakupów urządzeń objętych Loterią kilkakrotnie i dokonując większej ilości zgłoszeń na wskazanej w Regulaminie stronie internetowej, jednak jeden uczestnik, identyfikowany przez numer telefoniczny podany w jednym lub wielu zgłoszeniach, może wygrać tylko jedną nagrodę pierwszego stopnia.
  9. Poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnik Loterii oświadcza, że spełnia warunki udziału w Loterii.
 3. Nagrody i zasady ich przyznania
  1. Nagrodami Loterii są :
   1. 3 (słownie: trzy ) nagrody pierwszego stopnia, o wartości 12.071,- zł każda, w postaci skutera marki Piaggio Liberty 125 o wartości 10.864,- zł oraz premii pieniężnej w wysokości 1.207,- zł, przeznaczonej na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Premia ta nie zostanie wypłacona w przypadku, gdy laureat nabył urządzenie objęte Loterią na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
   2. 3 (słownie: trzy ) nagrody drugiego stopnia, o wartości 7077,- zł każda, w postaci kosiarki automatycznej iMOW RMI 422P wraz z iKIT S o wartości 6369,- zł oraz premii pieniężnej w wysokości 708,- zł, przeznaczonej na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Premia ta nie zostanie wypłacona w przypadku, gdy laureat nabył urządzenie objęte Loterią na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
   3. 3 (słownie: trzy ) nagrody trzeciego stopnia o jednostkowej wartości 1899,- zł, w postaci zestawu RMA 339, składającego się z kosiarki akumulatorowej RMA 339, akumulatora AK 30 i ładowarki AL 101;
   4. 3 (słownie: trzy ) nagrody czwartego stopnia o jednostkowej wartości 1399,- zł w postaci zestawu MSA 120 C-B, składającego się  z pilarki akumulatorowej MSA 120 C-B, akumulatora AK 20 i ładowarki AL. 101;
   5. 3 (słownie: trzy ) nagrody piątego stopnia o jednostkowej wartości 1099,- zł, w postaci zestawu HSA 56,  składającego się z akumulatorowych nożyc do żywopłotów, akumulatora AK 10 i ładowarki AL 101;
   6. 6 (słownie: sześć ) nagród szóstego stopnia o jednostkowej wartości 399,-zł, w postaci głośników marki JBL Flip 5 ;
   7. 9 (słownie: dziewięć ) nagród siódmego stopnia o jednostkowej wartości 159,-zł, w postaci słuchawek bezprzewodowych JBL 500 BT.
  2. Łączna wartość nagród Loterii wynosi 74.460,- PLN (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt 00/100 PLN).
  3. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie trzykrotnie w obecności Komisji, w siedzibie Organizatora na podstawie bazy danych o której mowa w pkt. III.4. poniżej, zawierającej datę i czas zgłoszenia Uczestników, w niżej wymienionych terminach:
   1. dnia 28.04.2021 r. w godz. 9.00-15.00 dla zgłoszeń zarejestrowanych w pierwszym Etapie Loterii, zgodnie z brzmieniem pkt. II.7.a,
   2. dnia 26.05.2021 r. w godz. 9.00-15.00 dla zgłoszeń zarejestrowanych w drugim Etapie Loterii, zgodnie z brzmieniem pkt. II.7.b,
   3. dnia 07.07.2021 r. w godz. 9.00-15.00 dla zgłoszeń zarejestrowanych w trzecim Etapie Loterii, zgodnie z brzmieniem pkt. II.7.c.
  4. Zasady przyznania nagród każdego z trzech Etapów Loterii:
   1. Laureaci każdego Etapu Loterii zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród zgłoszeń, przyjętych przez system informatyczny Organizatora w czasie trwania jednego Etapu Loterii, zgodnie z postanowieniami pkt. II.7.
   2. Rekordy bazy danych, zawierające zgłoszenia uczestników jednego Etapu Loterii zostaną uporządkowane w kolejności od pierwszego do ostatniego przy użyciu kryterium „czas zgłoszenia”, po czym każdemu rekordowi zostanie przypisana liczba porządkowa, umożliwiająca jednoznaczną identyfikację rekordu. Tak uporządkowana baza zostanie zapisana i zarchiwizowana. Ustalona zostanie i zapisana łączna liczba zgłoszeń RMAX. Dla znormalizowania zapisu numery porządkowe zapisane przy użyciu mniejszej liczby cyfr niż łączna liczba zgłoszeń RMAX zostaną uzupełnione cyframi zero na nie znaczących pozycjach.
   3. W każdym losowaniu wylosowanych zostanie 10 laureatów nagród i 10 osób rezerwowych do nagród, w następującej kolejności:
    1. w pierwszej kolejności wylosowany zostanie jeden laureat nagrody 1. stopnia oraz jedna osoba rezerwowa do tej nagrody;
    2. następnie wylosowani zostaną laureaci nagród 2., 3., 4., 5. stopnia – po jednym laureacie i jednej osobie rezerwowej, kolejno do każdej nagrody;
    3. następnie dwukrotnie wylosowani zostaną: laureat, a po nim osoba rezerwowa do dwóch nagród 6. stopnia,
    4. oraz trzykrotnie wylosowani zostaną: laureat, a po nim osoba rezerwowa do trzech nagród 7. stopnia
  5. Na jeden zgłoszony Kod Loterii można wygrać tylko jedną nagrodę.
  6. Jeden uczestnik Loterii, identyfikowany poprzez zgłoszony do Loterii numer telefonu może wygrać tylko jedną nagrodę pierwszego stopnia. W przypadku, gdy w drugim lub trzecim Etapie Loterii jako laureat nagrody 1. stopnia wskazany zostanie uczestnik, który został już laureatem nagrody 1. stopnia w poprzednim losowaniu, wskazanie to uznaje się za nieważne, a laureatem nagrody 1 stopnia zostanie osoba rezerwowa do tej nagrody. Następnie Komisja wylosuje dodatkową osobę rezerwową do nagrody 1. Stopnia.
  7. Opis procedury losowania nagród dowolnego stopnia:
   1. W urnie umieszczonych zostanie 10 kul, oznaczonych cyframi od 0 do 9.
   2. Wyłonienie laureatów odbywać się będzie poprzez tworzenie numeru porządkowego z losowanych kolejno cyfr. Po wylosowaniu każdej cyfry wyciągnięta kula zostanie z powrotem wrzucona do urny.
   3. Tworzenie numeru odbywać się będzie od lewej do prawej i trwać będzie aż do uzyskania liczby porządkowej o liczbie cyfr tożsamej z liczbą cyfr łącznej liczby RMAX rekordów zarejestrowanego zbioru.
   4. Jeśli wyciągnięta cyfra losowo tworzonej liczby spowoduje, że utworzona w ten sposób liczba porządkowa jest większa od całkowitej zarejestrowanej liczby zgłoszeń RMAX, losowanie numeru zostanie wznowione od pierwszej cyfry.
   5. Liczba stworzonych w powyższy sposób numerów porządkowych odpowiadać będzie przewidzianej regulaminem liczbie nagród i laureatów odpowiednio: nagród każdego stopnia z uwzględnieniem liczby osób rezerwowych do każdej kategorii nagród.
  8. Komisja w terminie 2 dni od daty każdego losowania sporządzi protokół z losowania nagród, zawierający opis przebiegu losowania i dane podstawowych laureatów każdego Etapu Loterii oraz osób rezerwowych.
  9. Organizator sporządzi listę podstawowych laureatów Loterii, zawierającą wyłącznie dane, pozwalające jedynie laureatom na identyfikację ich własnych zgłoszeń. W dokumencie tym podane zostaną: adresy Sklepów w których dokonano zakupu, wylosowane numery seryjne urządzeń oraz trzy ostatnie cyfry numerów telefonów, z których dokonano zgłoszeń. Lista podstawowych laureatów loterii zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której Organizator przyjmował zgłoszenia do Loterii najpóźniej w ciągu 2 dni od daty losowania tj.:
   1. listę laureatów podstawowych 1. Etapu Loterii do dnia 30.04.2021 r.,
   2. listę laureatów podstawowych 2. Etapu Loterii do dnia 28.05.2021 r.,
   3. listę laureatów podstawowych 3. Etapu Loterii do dnia 9.07.2021 r.
    Ponadto lista ta będzie dostępna dla Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00.
  10. Ostateczna lista laureatów Loterii, zawierająca wyłącznie dane wymienione w pkt. III.9, opublikowana zostanie na Stronie Internetowej Loterii w ciągu 7 dni od daty weryfikacji prawa do nagrody przewidzianego dla osób rezerwowych do nagród tj. najpóźniej do dnia 3.09.2021 r.
 4. Powiadomienia oraz warunki odbioru nagród
  1. O wygranej Organizator powiadomi podstawowych laureatów każdego Etapu Loterii wysyłając trzy wiadomości tekstowe (SMS) na zgłoszony do Loterii numer kontaktowy. Pierwsza wiadomość zostanie wysłana po 2 dniach od daty odpowiedniego losowania tj.
   1. do laureatów pierwszego Etapu Loterii - najpóźniej do dnia 30.04.2021 r.,
   2. do laureatów drugiego Etapu Loterii - najpóźniej do dnia 28.05.2021 r.,
   3. do laureatów trzeciego Etapu Loterii - najpóźniej do dnia 9.07.2021 r.
  2. Organizator przekaże laureatom nie więcej niż trzy powiadomienia w trzech kolejnych dniach roboczych. Wiadomość będzie zawierała informację o wygranej, kolejny numer powiadomienia, adres strony internetowej, na której opublikowano wyniki losowania oraz wezwanie do przesłania danych, o których mowa w pkt. IV.3 poniżej, umożliwiających weryfikację zgłoszenia i wydanie nagród wraz z wymaganym terminem przesłania ww. danych.
  3. Laureat jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania Organizatorowi za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Loterii www.loteria-stihl.pl niżej wymienionych danych:
   1. numeru telefonu, z którego dokonano zgłoszenia i który używany będzie w korespondencji do identyfikacji laureata,
   2. adresu poczty elektronicznej laureata, umożliwiającego Organizatorowi kontakt z laureatem,
   3. skanu lub zdjęcia dowodu zakupu tj. faktury albo paragonu, na który został zakupiony produkt,
   4. danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody, odpowiednio do jej stopnia:
    1. dla nagrody pierwszego i drugiego stopnia: imienia i nazwiska laureata, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego i numeru PESEL,
    2. dla pozostałych nagród: imienia i nazwiska laureata oraz adresu do doręczeń.
  4. Nagrody Loterii zostaną wydane tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu przez Organizatora.
   1. Organizatorowi - przed wydaniem jakiejkolwiek nagrody - przysługuje prawo do żądania od laureata przesłania nie tylko skanu lub fotografii dowodu zakupu, zgodnie z brzmieniem pkt. IV.3.a celem jego weryfikacji, ale także oryginału dowodu zakupu. Dowód zakupu, po jego weryfikacji, zostanie zwrócony Uczestnikowi listem poleconym na podany przez niego (zgodnie z pkt. IV.3.) adres w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego otrzymania przez Organizatora.
   2. Sfałszowane, uszkodzone lub nieczytelne dowody zakupu w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie w wymaganym przez regulamin zakresie zostaną odrzucone w procesie weryfikacji, a okazujący je uczestnik traci prawo do nagrody.
   3. Wielokrotne zgłoszenie tego samego dokumentu zakupu może zostać uznane za prawidłowe tylko w przypadku, jeśli Uczestnik zgłosił do Loterii dokumenty zakupu poświadczające zakup co najmniej takiej samej liczby urządzeń objętych Loterią co liczba zarejestrowanych zgłoszeń. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych zgłoszeń Uczestnika przekracza liczbę urządzeń zakupionych w ramach Loterii – wszystkie zgłoszenia Uczestnika powołujące się na taki dokument zakupu zostaną uznane za nieważne i Uczestnik traci prawo do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.
  5. Ostateczny termin wysłania danych i dowodów zakupu, o których mowa w pkt. IV.3 powyżej mija 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez laureata pierwszego powiadomienia. O terminie decyduje data odbioru listu elektronicznego przez Organizatora, jednak Organizator uzna do wydania nagród wyłącznie informacje, które dotrą do niego nie później niż do dnia 30.07.2021 r. do godz. 15.00. Brak odpowiedzi laureata w ww. terminie i przekazania wymaganych danych laureata lub uchybienie obowiązkowi okazania oryginału dowodu sprzedaży są równoznaczne z utratą przez niego prawa do nagrody.
  6. W przypadku utraty przez laureata prawa do nagrody - w wyniku negatywnej weryfikacji dowodu sprzedaży opisanej w pkt. IV.4 powyżej lub w wyniku uchybienia terminowi wymienionemu w pkt. IV 5 przesłania danych, o których mowa w pkt. IV 3:
   1. niewydane nagrody przechodzą na osobę rezerwową do tej nagrody,
   2. w razie utraty prawa do nagrody również przez osobę rezerwową, nagrody przechodzą na Organizatora.
  7. W przypadku uzyskania prawa do którejkolwiek nagrody w dowolnym Etapie Loterii przez osoby rezerwowe - do powiadomienia i weryfikacji prawa do nagród stosuje się odpowiednio reguły opisane w pkt. IV 1-5 ze zmodyfikowanym biegiem terminów, jak poniżej:
   1. Organizator wyśle pierwsze powiadomienie SMS (o którym mowa w pkt. IV.1) do osób rezerwowych wylosowanych na każdym Etapie Loterii nie później niż do dnia 6.08.2021 r.,
   2. Osoby te będą zobowiązane do przesłania danych umożliwiających weryfikację dowodów zakupu w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia pierwszego powiadomienia tj. do dnia 27.08.2021 r. do godziny 15.00.
  8. Sposób przekazania nagród:
   1. Przekazanie nagrody pierwszego stopnia odbędzie się bezpośrednio do rąk własnych laureata za pomocą specjalistycznego transportu realizowanego przez dealera Piaggio. Organizator pocztą elektroniczną, skierowaną na adres podany zgodnie z pkt. IV.3., poinformuje szczegółowo laureata o sposobie i terminie wydania tej nagrody.
   2. Przekazanie nagród drugiego, trzeciego, czwartego i piątego stopnia nastąpi w autoryzowanym punkcie sprzedaży, w którym laureat dokonał zakupu. Organizator pocztą elektroniczną poinformuje szczegółowo laureata o możliwym do realizacji terminie odbioru tych nagród.
   3. Przekazanie nagród szóstego i siódmego stopnia nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres do doręczeń, zgłoszony Organizatorowi, zgodnie z brzmieniem pkt. IV.3.d.
  9. Nagrody zostaną wydane w terminie 28 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Organizatora od Laureata kompletu danych pozwalających na pozytywną weryfikację zakupu urządzenia objętego Loterią (o których mowa w pkt. IV.3), jednak nie później niż do dnia 24.09.2021 r. Nieodebrane przed upływem tego terminu i zgodnie z Regulaminem nagrody pozostają własnością Organizatora.
  10. Nagrody zostaną wydane Laureatom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa podatkowego. Laureat odbierając nagrodę zobowiązany jest do czytelnego podpisania „Potwierdzenia Odbioru Nagrody”.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje można zgłaszać na piśmie listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania z dopiskiem „Wiosenna Loteria STIHL”- REKLAMACJA. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik ma obowiązek podać również adres elektroniczny.
  2. Reklamacje należy zgłaszać na adres Organizatora: AGENCJA REKLAMOWA STUDIO ARRM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kasztelańska 37, 60-316 Poznań lub na adres email Organizatora: info@loteria-stihl.pl od dnia 27.03.2021 r. do dnia 08.10.2021 r. do godz. 14.00. O terminie zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub wysłania wiadomości email (jeżeli reklamacja zostanie złożona w tym trybie).
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie listem poleconym lub drogą mailową (w zależności od tego czy reklamacja została złożona na piśmie czy drogą mailową) powiadomienia o rozstrzygnięciu (na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji) nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od jej otrzymania, jednak nie później niż do 22.10.2021 r.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem Powszechnym.
 6. Termin przedawnienia roszczeń
  1. Roszczenia Uczestników z tytułu uczestnictwa w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka „Agencja Reklamowa Studio ARRM sp. z o.o.” , ul. Kasztelańska 37 lok. 3, 60-316 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229857, NIP: 7791021627, REGON 630392676, kapitał zakładowy 100.000 zł.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Uczestnik może skontaktować się wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Loterii www.loteria-stihl.pl lub na adres poczty elektronicznej info@loteria-stihl.pl .
  3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 oraz art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody Uczestnika Loterii na przetwarzanie jego danych osobowych, art. 6 ust. c RODO jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy podatkowe).
  4. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z organizacją i realizacją Loterii.
  5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Loterii, w tym wydania nagród i nie później niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń albo do momentu cofnięcia zgody przez Uczestnika, z zastrzeżeniem przechowywania dalszego jeżeli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisy podatkowe).
  6. Informujemy, że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody, żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
  8. Wyrażenie przez Uczestnika Loterii zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Loterii oraz odebrania nagrody. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Loterii, w tym odebrania nagrody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta przez Uczestnika w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik powinien wysłać wiadomość email na adres wskazany w punkcie 2 powyżej ze wskazaniem treści żądania.
  9. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji], jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Dostępność Regulaminu i ogólnych zasad Loterii
  1. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej pod adresem www.loteria-stihl.pl w okresie trwania Loterii, tj. od dnia 27.03.2021 do dnia 22.10.2021r.
  2. Przystępując do Loterii uczestnik:
   1. akceptuje treść Regulaminu i poddaje się jego postanowieniom,
   2. oświadcza, że spełnia warunki Regulaminu.
  3. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą zostać dokonane wyłącznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych lub leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Kodu Loterii otrzymanego przy zakupie lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, w szczególności adresu do doręczeń.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika, adresu do korespondencji jak również za zmianę innych danych - uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody.
  3. Danymi, identyfikującymi uczestników są numery telefonów, spod których wysłano zgłoszenie. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek sporami, dotyczącymi praw do numerów telefonów komórkowych, zgłoszonych jako numery kontaktowe.
  4. Nagrody Loterii są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
  5. Wszelkie spory związane z Loterią będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.